amex apple building-office-b cassette chat-collapse chat-uncollapse budicon-checkboxescheck-donecheck-uicom-bell-a-disabled com-bell-a com-bubble-line com-check-box com-email-cross com-email-tick com-email com-group-bubble-b com-help-a com-help com-mic-mute com-mic conversationdoc-article doc-compose-a doc-documents-plus doc-documents doc-file-line-a ecommerce-tag-b editorial-brush editorial-compose editorial-trash-l emoticons eye-sightfacebook funnel google-drive google-plus google hamburger hubspot info-with-circle info integrations interface-arrow-left interface-arrow-right interface-bottom interface-box-plus interface-circle-cross interface-circle-minus interface-circle-tick interface-cloud-download interface-cloud-upload interface-cross interface-enlarge interface-fullscreen interface-left interface-logout-a interface-minimize interface-more interface-out-link interface-plus interface-right interface-search interface-star interface-tick interface-top key location-pin-regular about-me logo-dropbox logo-githublogo-linkedin logo-twitter mastercard media-video-clip media-video-mute media-video music-play music-shuffle-a music-stop-filled network outlook pipedrive play-icon-filled play-icon-stroke play present-media profile-picture setting-gear-a signup-analyze signup-export signup-organize sport-badge-b ecommerce-tag-b thunder time-calendar-a time-clock time-stopwatch user-alt-group user-alt-group2 user-alt-plus user-alt user-favorite-b user-lock-u user-lock user-single-round visa volume-medium volume-mute warning web-browser web-code web-internet web-url yahoo zapier
Distriktssenteret - Kompetansesenter for distriktsutvikling inviterer deg til deres webinar

Webinar om handel og attraktive tettstader

Om dette webinaret

Handel og attraktive tettstader

Webinaret er ein del av arbeidet med revisjon av handelsføresegna i Sogn og Fjordane, og vert arrangert av Sogn og Fjordane fylkeskommune i samarbeid med Distriktssenteret.

På dette webinaret får du ny og oppdatert kunnskap om utfordringar og moglegheiter knytt til handelsetablering og tettstadutvikling. Kvar bør handelen etablera seg for å bygga opp om gode og levande tettstader, samstundes som ein skal sikra god balanse mot omsyn som miljø, regional konkurranse og arealbruk?

Innleiarar og tema

Fylkeskommunen vil innleia med ei kort orientering om revisjon av handelsføresegna som er bakgrunnen for webinaret

Distriktssenteret snakkar deretter om kva vi veit om attraktive tettstader og korleis ulike kommunar og fylke jobbar med dette.

Bø kommune vil gi eksempel på korleis dei har lukkast i arbeidet med handelsetableringar og utvikling av tettstaden Bø. Kommunen er representert med både administrativt og politisk nivå.

Transportøkonomisk institutt (TØI) tek for seg handelen: korleis ser handelsnæringa ut i dag, korleis har utviklinga vore og kva skjer med handelen framover?

Distriktssenteret - Kompetansesenter for distriktsutvikling

Pådrivar for kunnskapsbasert og framtidsretta lokal samfunnsutvikling

Distriktssenteret er en offentlig virksomhet som jobber for å styrke kommuner og regiones evne til å utvikle attraktive og vekstkraftige lokalsamfunn.