about-me variable
Lucubrate & Nidecon invites you to their event

Hvordan gjøre poengberegningen i praksis?

Om dette webinaret

For anskaffelser etter FOA Del III (over EØS-terskelverdiene) er det krav om at oppdragsgiver skal angi den relative vektingen som gis hvert av tildelingskriteriene, jf FOA § 18-1(6). Vekting kan kun unnlates i tilfeller hvor "det av objektive grunner ikke er mulig å vekte tildelingskriteriene". I så fall skal de oppgis i prioritert rekkefølge.

Når du bruker evalueringsmodeller hvor vurdering av pris, kostnads- og kvalitetskriteriene regnes om til poeng, må alle kriteriene som brukes kunne sammenfattes i en sammenlignbar tabell ut fra en poengskala.

En viktig forutsetning for bruk av slike tabeller er at poengberegningen må være objektiv og etterprøvbar slik at det sikres at relevante forskjeller mellom tilbudene gjenspeiles i de poengene tilbudene gis. Oppdragsgiver må gi beste tilbud maksimalt oppnåelig poeng, vurderer de relevante forskjellene til øvrige tilbud og setter en poengscore i forhold dette for hvert enkelt kriterium. For kvalitative kriterier kan dette være en ren skjønnsmessig vurdering, mens det for kvantitative kriterier benyttes matematiske formler.


Innleder: Alf Nelson


Se mer...


Arrangeres av

 • Team member
  T
  Alf Nelson

 • Team member
  T
  Hans-Martin Førsund Bærekraftskonsulent @ Nidecon

 • Team member
  T
  Karl Skaar Foreleser @ Nidecon

Lucubrate & Nidecon

Zoomtreff, en arena for offentlige innkjøp

Kompetanseutvikling og kunnskapsformidling. Vi bidrar med: •Kunnskap •Evaluering •Analyse •Kompetansebygging •Bistand