about-me variable
Lucubrate & Nidecon invites you to their event

Kontraktsoppfølging etter inngått avtale

Om dette webinaret

Kontrakten fordeler ansvar og risiko mellom partene. Kontrakten må gjøres kjent i virksomheten og nødvendige tiltak må utføres for at kontrakten skal fungere etter hensikten.

Ansvar for å følge opp de ulike elementene i kontrakten må plasseres og det må settes av tilstrekkelig med ressurser. Tilstrekkelige rutiner må etableres og ansvar fordeles.

Slik følger du opp avtalen

 • Ha jevnlig oppfølging av kontrakten med leverandøren
 • Følge opp reklamasjoner og gjennomføre sanksjon
 • Vurdere/godkjenne prisendringer
 • Utløse av eventuelle opsjoner i samarbeid med budsjetteier
 • Følge opp lønns- og arbeidsvilkår og lærlinger
 • Evaluere leveransen underveis

Arrangeres av

 • Team member
  T
  Alf Nelson

Lucubrate & Nidecon

Zoomtreff, en arena for offentlige innkjøp

Kompetanseutvikling og kunnskapsformidling. Vi bidrar med: •Kunnskap •Evaluering •Analyse •Kompetansebygging •Bistand